Пословни администратор

Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestrucnog obrazovanja i školovanje traje cetiri godine, posle završene osnovne škole.

Izborom ovog profila ucenici ce steci znanja i veštine planiranja i organizacije rada koordinatorskih poslova, racunovodstveno-knjigovodstvenih poslova, metoda i tehnika administrativnog pracenja funkcija preduzeca — nabavke, skladištenja i prodaje. Takode, steci ce znanja i veštine svih oblika korespondencije i komunikacije, usmene i pisane, uz upotrebu razlicitog kancelarijskog pribora i alata, racunarske tehnike i drugih savremenih tehnika rada.

Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator predvideni su predmeti kojima se sticu neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeca. Takode, u školovanju ovog profila stice se opšta kultura i obrazovanje kroz ucenje stranog jezika, rada na racunaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.

Prakticna nastava iznosi oko 15% celokupnog školovanja, dok je ovaj procenat nešto viši u okviru strucnih predmeta — 20%. U toku celokupnog školovanja odnos opšteobrazovnih i strucnih predmeta je 50:50%.

 

Nastava poslovno-administrativne obuke obavlja se u biroima za obuku, gde se simuliraju sekretarsko-administrativni poslovi kao i poslovi u razlicitim sektorima i službama u okviru preduzeca.

Biro je opremljen zahvaljujuci donaciji GTZ-a i to: kancelarijskim nameštajem, racunarima i drugom opremom neophodnom za obavljanje kancelarijskih poslova, kao što je oprema za simuliranje sastanaka i prezentacija, kancelarijski materijal i alati koji su potrebni za obavljanje poslovno-administrativnih poslova. Casove obuke izvode nastavnici koji su prethodno prošli obuku za primenu novih nastavnih metoda, primenu novih nastavnih programa i objektivnog ocenjivanja, komunikacije i sl. U trecem i cetvrtom razredu planirana je blok nastava koja bi se realizovala u preduzecima u kojima bi ucenici u praksi proverili stecena znanja i prakticno savladali poslovno-administrativne veštine. Realizacija blok nastave u preduzecima bila bi bazirana na trostranim ugovorima. Ugovore sklapaju oni koji se obrazuju, strucne škole i preduzeca u kojima buduci poslovni sekretari obavljaju praksu, gde, kasnije, mogu naci i svoje radno mesto.

 

Poslovni administratori ce znati i umeti da:

-planiraju i prave raspored rada;

-obavljaju koordinatorske poslove;

-poštuju i primenjuju propise;

-pripremaju sastanke, promocije, prezentacije i službena putovanja;

-komuniciraju sa klijentima i zaposlenima;

-obavljaju poslovnu korespondenciju;

-poznaju bilansne postupke;

-obavljaju razmenu informacija sa knjigovodstvom;

-vode evidenciju o zaposlenima;

-prate rokove fiskalnih obaveza;

-poštuju i primenjuju nacela poslovne i službene tajne;

-arhiviraju dokumentaciju.

 

U okviru jednog preduzeca poslovni administratori obavljaju sledece dužnosti:

poslove planiranja rada i organizovanja aktivnosti;

poslovnu korespondenciju;

poslovnu komunikaciju sa klijentima i zaposlenima;

obavljaju osnovne knjigovodstveno-blagajnicke poslove;

vode nabavku za potrebe firme.

 

Poslovni administrator radi, po pravilu, u kancelariji. Radno mesto poslovni administratori nalaze u preduzecima — firmama koje se bave razlicitim vrstama delatnosti, odnosno mogu obavljati sekretarske, administrativne, upravne i knjigovodstveno-blagajnicke poslove.Takode, mogu obavljati poslove skladištenja, nabavke, pa i prodaje. Analize su pokazale da su svim preduzecima, manjim ili vecim, potrebni radnici sa ovakvim kvalifikacijama. Otuda njihovo radno mesto može biti u preduzecima privrednih i vanprivrednih delatnosti. Preporuka je da to budu po velicini mala ili srednja preduzeca.

 

Opis poslova (slika zanimanja)

 

Širok je spektar poslovnih aktivnosti koje poslovni administratori mogu da obavljaju u nekom preduzecu, ustanovi, instituciji ili bilo kojoj poslovnoj organizaciji.

Poslovni administratori obavljaju poslove planiranja i organizacije poslovnih aktivnosti, poslovnu korespondenciju i komunikaciju, jednostavne knjigovodstveno-blagajnicke poslove, vode razlicite vrste evidencije i, takode, imaju znacajnu ulogu u koordinaciji poslovnih aktivnosti.

Poslovni administratori moraju imati izražene sklonosti ka poštovanju reda i zakonitosti, jer planiraju i organizuju svoje poslovne aktivnosti koje se odnose i na druge zaposlene.

U obavljanju poslovne korespondencije i komunikacije pokazuju svu veštinu savladavanja administrativno-kancelarijskih aktivnosti, koje su po svom obimu i najveci deo poslova koje obavlja poslovni administrator. Obavljanje ovih zadataka istovremeno zahteva punu pažnju i odgovornost.

U obavljanju knjigovodstvenih poslova poslovni administratori su usmereni, najviše, na rad sa gotovim novcem i na vodenje blagajne, ali obavljaju i druge knjigovodstvene poslove, narocito vezane za sastavljanje i primanje racuna, izradu obracuna i kalkulacija, prosledivanje naloga, placanja obaveza i pracenja troškova.

Poslovni administratori moraju pokazati primenu brzog logickog mišljenja u obavljanju koordinacije poslovnih aktivnosti, gde, pre svega, posreduju izmedu sfere odlucivanja i sfere izvršenja u okviru preduzeca.Takode, kako su gotovo sve poslovne aktivnosti vezane za rokove, poslovni administratori moraju imati izraženu odgovornost za poštovanje odredenih vremenskih termina.

 

U oblasti kancelarijsko-administrativnih poslova poslovni administratori:

planiraju i organizuju rad i vode dokumentaciju;

primaju, rasporeduju, otpremaju i arhiviraju poštu;

nabavljaju kancelarijski i drugi potrošni materijal;

rade na kancelarijskim mašinama i aparatima;

arhiviraju dokumentaciju.

 

U oblasti poslova korespondencije i komunikacije poslovni administratori:

rade sa tekucom poštom i aktima;

primenjuju sredstva veze — usmene, pisane, elektronske, vizuelne i auditivne;

sastavljaju i izdaju razlicite vrste podnesaka — zahteva, molbi, prijava, predloga;

obavljaju usmenu i pisanu komunikaciju sa klijentima, bankama, komitentima, poreskim i socijalnim službama;

pripremaju sastanke, sednice, promocije, prezentacije i organizuju službena putovanja.

 

U oblasti knjigovodstva poslovni administratori obavljaju:

blagajnicke poslove;

isplacuju troškove, porez i druge fiskalne obaveze;

prikupljaju knjigovodstvena dokumenta i dostavljaju na knjiženje.

 

Zadaci i poslovi (koraci u radu poslovnog administratora)

Planiranje rada i organizacija aktivnosti

Planiranje dnevnog rasporeda.

Pripremanje sastanaka.

Pripremanje službenih putovanja.

Pripremanje promocija, prezentacija proslava.

Obrada predloga za donacije i sponzorstva.

Obavljanje komunikacije sa klijentima i zaposlenima

Primena sredstava veze — usmenih, pisanih, elektronskih, vizuelnih i auditivnih.

Poštovanje pravila firme.

Pružanje i razmena informacija.

Obavljanje poslovne korespondencije

 

Sastavljanje kratkih isprava (potvrda, priznanica, reversa, uverenja).

Pisanje poslovnih pisama (upit, ponuda, cenovnik, porudžbina, reklamacija).

Korišcenje razlicitih softwera.

 

Obavljanje poslova sa dokumentacijom

Prijem, otvaranje, pregled, rasporedivanje, ekspedicija pošte.

Zavodenje primljene pošte i akata (u razlicite vrste knjiga i fromiranje kartoteka).

Arhiviranje dokumenata.

 

Vodenje evidencije o zaposlenima

Otvaranje i vodenje personalnih dosijea.

Evidentiranje prisutnosti zaposlenih.

 

Obavljanje knjigovodstveno-blagajnickih poslova

Obavljanje poslova u platnom prometu.

Vodenje blagajne i sastavljanje blagajnicke dokumentacije.

 

Obavljanje izvršnih funkcija

Nabavka kancelarijskog materijala.

Prijem i kontrola robe — reklamacije na kvalitet, kolicinu i vrstu robe.

 

Sadržaji obrazovanja

 

U preduzecu gde se obucavaju buduci poslovni administratori uce, na primer:

kako se planiraju, organizuju i izvršavaju kancelarijski poslovi;

metode obuhvatanja i obrade podataka za obracun zarada;

primanje i evidenciju pošte i akata;

obrada tekstova;

primenu sredstava veze, racunara kao i drugih aparata i uredaja.

 

U strucnoj školi poslovni administratori uce:

postupak osnivanja preduzeca; poslove platnog prometa;

rad sa tekucom poštom i aktima;

rad na racunaru.

 

Završetak obrazovanja, dokazi i ispiti

 

Završetak obrazovanja

 

Maturski (završni) ispit prema Zakonu ili Uredbi Ministarstva prosvete i sporta RS, Centra za strucno i umetnicko obrazovanje.

 

* Ispit se izvodi na osnovu Pravilnika o strucnom obrazovanju za obrazovni profil poslovni administrator.

 

Neophodni dokazi

 

Preduslovi za izlazak na ispit:

Svedocanstvo o završenom I, II, III i IV razredu.

Uverenje o obavljenoj prakticnoj obuci u preduzecu.

Prijava za polaganje maturskog (završnog ispita).

 

Mesto održavanja ispita

 

Biro za obuku ili realno preduzece.

Završno zvanje glasi: poslovni administrator

 

Podrucje rada — ekonomija, pravo i administracija

Obrazovni profil poslovni administrator razvijen je na nivou srednjestrucnog obrazovanja i školovanje traje cetiri godine.

 

Poslovni administrator — podesnost/interesovanja

Interesovanja

Prednosti:

Sklonost prema radu u kancelariji i administraciji.

Izražena sklonost prema poštovanju reda i zakonitosti, poslovne tajnosti.

 

Nedostaci:

Odbojnost prema poslovima koji su vezani za jedno mesto.

Odbojnost prema poštovanju reda, pravila i zakonitosti.

 

Sposobnosti

Neophodno:

Dobra — prosecna opšteintelektualna sposobnost; prosecna jezicko-logicka sposobnost mišljenja.

Dobra brzina shvatanja i obrade (brzo preletanje dokumentacije, brzo sprovodenje naloga, rad sa pravnim propisima, statistikama, tabelama i zahtevima, na papiru ili na ekranu; dobra — prosecna sposobnost logickog mišljenja).

 

Prednosti:

Sposobnost planiranja i organizacije vremena.

Dovitljivost.

Sposobnost pravovremenog reagovanja na odredene situacije (rešavanje konflikata).

 

Znanja i veštine

Neophodno:

Strucno obrazovanje i obavljanje ovog zanimanja zahteva i odredeni nivo znanja i veština. Nivo koji je veci od minimuma uglavnom je prednost.

 

Prosecan nivo znanja srpskog jezika kao i dobro poznavanje pravopisa, recenicne strukture i izražavanja; prosecna znanja iz matematike, sigurnost pri korišcenju osnovnih racunskih operacija, racunanje u decimalama, procentima i sl.

Znanje o cuvanju poslovne i službene tajne.

Prednosti:

 

Znanje engleskog jezika (komunikacija sa klijentima i poslovnim partnerima koji govore engleski jezik).

Znanje drugih stranih jezika kao i poznavanje rada na racunaru.

Ponašanje na poslu

Neophodno:

 

Tolerancija, preciznost i urednost.

Odgovorno ponašanje (ophodenje prema imovini, prema zadacima).

Sposobnost prilagodavanja i saradnje (vešto ophodenje prema poslovnim partnerima, saradnja sa kolegama; timski rad).

Prednost:

 

Takticnost, strpljivost, snalažljivost, dobri maniri.

 

Fizicki (telesni) preduslovi

 

Funkcionisanje i mogucnost opterecivanja kicmenog stuba, nogu, ruku, šaka.

Spretnost ruku za rad sa obe ruke (pisanje na racunaru).

Normalan ili korigovan vid za blizinu; normalan ili korigovan sluh.

Neurovegetativna mogucnost opterecenja.

*Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti – lekarsko uverenje.

 

Poslovni administrator – kompetencije

 

Strucne kompetencije

Veštine i znanja koja se obicno sticu u toku teorijskog i prakticnog obrazovanja.

 

Socijalne kompetencije

Licne i socijalne osobine koje za uspeh u zanimanju mogu biti od istog znacaja kao i strucne kompetencije (samopouzdanje, samostalnost, postojanje stava).

 

Ostale specijalne kompetencije

Kompetencije koje su odredene specijalno za neko radno mesto ili za neko preduzece (npr. strani jezici, AOP znanja, korišcenje izvesnih softwerskih proizvoda, posebne tehnike ili vozacka dozvola; MS-Office-obrada teksta, MC Word; kalkulacije, tabele, MC Excel; program prezentacije Power Point; e-mail program Outlook).

 

*Soft Skills (socijalne kompetencije)

 

Izgled, strpljivost, odgovornost.

Sposobnost uspostavljanja kontakta, komunikativnost.

 

_06